STT Tên sách Ký hiệu
1 Chế lệ VHv.199
2 Hoàng triều quan chế VHv.1648
3 Hoàng Việt lịch đại chính yếu A.1255
4 Hóa giá phẩm tước VHv.171
5 Hộ bộ điển lệ A.1870
6 Khâm định chức chế A.1975
7 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ VHv.1680/1-94
8 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ VHv.65/1-88
9 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ VHv.65/1-88
10 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ VHv.65/1-88
11 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ VHv.66/1-44
12 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ A.54/1-3
13 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ VHv.1681/1-32
14 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ VHv.1570/1-42
15 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên VHv.2793/1-30
16 Khâm Định Việt sử trích yếu tập A.167
17 Kiến văn tiểu lục VHv.1156
18 Kiến văn tiểu lục VHv.1322/1-2
19 Kiến văn tiểu lục A.32
20 Kinh lược nha hướng bổng lược biên A.1876
21 Lại chính tiểu sách lược lệ tân biên VHv.1649
22 Lê tấn thân sự lục VHv.1762
23 Lê triều hội điển A.52
24 Lê triều quan chế A.51
25 Lê triều quan chế VHv.1691
26 Lê triều quan chế điển lệ A.382
27 Lê triều quan chế điển lệ A.56/1-2
28 Lê triều quan lại thưởng phạt luật A.2035
29 Lịch triều hiến chương loại chí VHv.982/1-4
30 Lịch triều hiến chương loại chí VHv.1541/1-3
31 Lịch triều hiến chương loại chí VHv.1262/1-9
32 Lịch triều hiến chương loại chí A.2445
33 Lịch triều hiến chương loại chí VHv.181/1-12
34 Lịch triều hiến chương loại chí VHv.1502/1-6
35 Lịch triều hiến chương loại chí A.1883
36 Lịch triều hiến chương loại chí A.50/1-4
37 Lịch triều hiến chương loại chí A.1358/1-10
38 Lịch triều hiến chương loại chí A.2124/1-8
39 Lịch triều hiến chương loại chí VHv.1502/1-16
40 Lịch triều hiến chương loại chí A.1551/1-8
41 Lịch triều hiến chương loại chí VHv.2666-2671
42 Minh Mệnh quan chế thụy hiệu A.492
43 Nam dư yếu lược A.1518
44 Nguyễn triều cựu chỉ VHv.1294/1-2
45 Phong tục sử A.3185
46 Quan chế VHv.1947
47 Quan chế VHv.1947
48 Quốc triều điển lệ quan chế lược biên VHt.10
49 Quốc triều điển lệ quan chế lược biên VHv.1764
50 Quốc triều điển lệ quan chế lược biên A.1796
51 Quốc triều điển lệ quan chế lược biên A.1380
52 Quốc triều điều lệ điền chế A.258
53 Quốc triều hình luật A.341
54 Quốc triều hình luật A.2754
55 Quốc triều hình luật ký VHv.1990/1-2
56 Quốc triều hình luật mục lục A.1995
57 Quốc triều văn vũ quan chế thể lệ yếu điển VHv.40
58 Quốc triều yếu điển A.1614
59 Quốc triều yếu điển A.1614
60 Sử học bị khảo A.8
61 Sử học bị khảo A.1490
62 Sử học bị khảo A.1490
63 Tăng bổ trang đài bách vịnh VHv.1441/1-2
64 Tập lục VHb.99
65 Thiên Nam dư hạ tập VHv.1313/a-b
66 Thiên Nam tiện lãm A.78
67 Thượng dụ tập A.371
68 Tô giang chí thủy A.966
69 Trần Lê ngoại truyện A.1069
70 Trần Lê ngoại truyện A.1069
71 Trần Lê ngoại truyện A.1069
72 Tùy bút lục VHv.1942
73 Việt Nam dư địa chí nam bắc trình lí A.2342
74 Việt sử lược tập A.323
75 Việt sử trích yếu A.167
76 Việt sử yếu VHv.1004/2
77 Việt sử yếu VHv.1000/1-2
78 Việt sử yếu VHv.1002/1-2
79 Việt sử yếu VHv.1003/1
80 Việt sử yếu VHv.1001/1-2
81 Việt sử yếu VHv.1005/2
82 Nguyệt Đông Nguyễn gia thế phả A.1135
83 An Nam ký lược A.2655
84 An Nam ký lược A.965
85 Hoàng triều quan chế VHv.1765
86 Khâm Định Đại Nam hội điển tục biên VHv.2793
Tổng: 86
Trang: 1 |