STT Tên sách Ký hiệu
1 An (Yên) lãng dân phong tục lệ A.2901
2 An Nam phong tục sách [Tiểu học phong tục sách] A.153
3 An Nam phong tục sách [Tiểu học phong tục sách] A.153
4 An Nam phong tục sách [Tiểu học phong tục sách] VHv.2665
5 Bá Khê hương ước A.875
6 Bắc Kì tiết tế lịch kí Paris
7 Bắc Ninh phong thổ tạp kí A.425
8 Bắc Ninh phong thổ tạp kí A.425
9 Bộ La xã Thượng thôn Đông Giáp Giao Lệ từ A.2924
10 Cao Bằng sự tích A.89
11 Cao Bằng thực lục A.1129
12 Cao Xá xã Trung thôn hương ước VNv.522
13 Cao Xá xã Trung thôn hương ước VHv.521
14 Cầu Đơ tỉnh nhân đinh phong tục tổng sách A.713
15 Chi Nê xã hương ước VHv.1380
16 Chư dư tạp biên VHv.1729
17 Cổ Ninh hương khoán A.65
18 Cư đức hạng lệ A.728
19 Danh hương khoán lệ A.742
20 Danh Nham thôn hương ước VHv.1218
21 Dân phong điều lệ A.876
22 Dịch Vọng tiền xã đệ niên tục lệ Paris
23 Dương Liễu Quế Dương Mậu Hòa đẳng xã giao tục lệ A.2855
24 Đan Hương khoán lệ [Đan Loan khoán lệ] VHv.2718
25 Đan Hương khoán lệ [Đan Loan khoán lệ] VHv.2718
26 Đại Đồng tổng tục sự VHv.1210
27 Đại Nam phong hóa khảo lược A.977
28 Đại Nam phong hóa khảo lược A.977
29 Đại Từ xã hương ước VNv.525
30 Đại Từ xã hương ước VNv.525
31 Đặng Sơn Lãng Điền nhị tổng các xã thôn hương tục lệ VHv.1825
32 Định công thượng xã hội tân lệ A.720
33 Định Công trang nghi lệ A.719
34 Đô Lương xã hương ước VHv.2679
35 Đông Đồ xã cựu Lử A.2045
36 Đông Mai xã điều lệ [Đông Mai xã tự trị tân ước] AB.465
37 Đông Ngạc văn hội giáp tế lễ nghi tiết A.2525
38 Đông Ngạc xã các giáp lệ bạ A.2578/1-2
39 Đông Ngạc xã chí A.2356
40 Đông Ngạc xã chí A.2356
41 Đông Ngạc xã hương ước điều Lử A.2506
42 Đông Ngạc xã tế văn thể thức A.1977
43 Đông Ngạc xã tế văn thể thức A.1977
44 Đông Ngạc xã tục lệ A.732
45 Đông Nhuế xã thừa sao thần tích VHv.585
46 Đông Nhuế xã thừa sao thần tích VHv.585
47 Đông Nhuế xã thừa sao thần tích VHv.585
48 Đông Thành huyện các xã thôn khoán Lử VHv.2763
49 Đông Thọ lệ bạ A.1944
50 Đông Trù kế hương ước VNv.8
51 Đông Trù kế hương ước VNv.8
52 Đông Viên thôn điều ước VHv.1203
53 Gia lễ lược biên VHv.2487
54 Giao tự điển lệ A.274
55 Hà Đông Hoành Phúc xã Lộc Dư thôn hương lệ A.1111/1-2
56 Hà Đông tỉnh khảo dị Paris
57 Hà Đông tỉnh Văn Hội xã phong tục chính trị A.501
58 Hà Đông Từ Liêm Dịch Vọng tiền xã đồng niên tiết lệ Paris
59 Hà Đông Từ Liêm Nghĩa Đô xã An Phú thôn đồng niên tiết lệ (bính tập) Paris
60 Hà Đông Từ Liêm Nghĩa Đô xã tiên thượng thôn Paris
61 Hà Đông Từ Liêm Nghĩa Đô xã Trung Nha thôn đồng niên tiết lệ (ất tập) Paris
62 Hà Đông Từ Liêm Nghĩa Đô xã Vạn Long thôn đồng niên tiết lệ (đinh tập) Paris
63 Hà Hồi tổng sự lệ A.739
64 Hà Khẩu phường hương Lử A.2650
65 Hải Dương phong vật chí A.2878
66 Hải Dương phong vật chí VHv.168
67 Hải Dương phong vật chí A.88
68 Hàm Dương phong tục khảo A.2375
69 Hậu Ái thôn khoán lệ A.725
70 Hoa Cầu xã hương lệ A.724
71 Hoan Châu phong thổ thoại A.592
72 Hoan Châu phong thổ thoại VHv.1376
73 Hoan Châu phong thổ thoại VHv.1718
74 Hoài Đức phủ tục lệ A.715/1-2
75 Hoàn vũ kỉ văn [Hoàn vũ kí] VHv.1373
76 Hoàng Mai tổng các xã thôn hương tục VHv.1824
77 Hòa nhất giáp lệ A.1360
78 Hòe Thị thôn điều lệ A.1113
79 Hùng thời thượng triều nhất vị tôn thần phả lục VHv.1220
80 Hưng Hóa tỉnh phú A.1055
81 Hưng Hóa tỉnh phú A.471
82 Hưng Hóa xứ phong thổ lục [Hưng Hóa phong thổ chí] A.90/a-b
83 Hưng Hóa xứ phong thổ lục [Hưng Hóa phong thổ chí] A.974
84 Hưng Yên tỉnh canh phòng thể lệ A.2396
85 Hưng Yên tỉnh nhất thống chí A.963
86 Hương biên làng Quỳnh VNv.103
87 Hương biên làng Quỳnh VNv.103
88 Hương biên làng Quỳnh VNv.103
89 Hương biên làng Quỳnh VNv.103
90 Hương ước các làng AB.344
91 Hương ước xã Vĩnh Phú chi nội quảng lãm VHv.1192-1200
92 Hữu quang hạng lệ A.2019
93 Khánh Lộc thôn hương lệ VHv.1209
94 Khảo chính kỉ lịch [Nhân danh tập chí;Văn chỉ tế thánh bổ di;Tư cấp phường tập kí;Mại mãi thứ vị chí] Paris
95 Khảo đồng sự kí [Thanh Hóa tỉnh khảo dị; Khảo vấn tĩnh điện;Tiền lí nam đế tích] Paris
96 Kiêu Kị xã điều ước A.1964
97 Kiều Trì hương lệ A.422
98 Kiều Trì tam phiên khoán A.734
99 Kim Hoàng thôn hương lệ A.727
100 La Khê văn hội bạ A.776
Tổng: 267
Trang: 1 | 2 | 3 |