Giới thiệu sách
PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ NHO HỌC THỜI LÊ Ở VIỆT NAM QUA TÀI LIỆU HÁN NÔM

Cập nhật lúc 11h19, ngày 10/12/2009

GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ NHO HỌC THỜI LÊ Ở VIỆT NAM QUA TÀI LIỆU HÁN NÔM được xuất bản trên cơ sở công trình cấp Bộ (2006-2007) do PGS.TS. Đinh Khắc Thuân làm chủ nhiệm với sự tham gia dịch thuật, hiệu đính của một số nhà Hán Nôm học có uy tín.

"Từ nguồn tài liệu Hán Nôm, công trình giới thiệu khái quát lịch sử giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam, đồng thời đi sâu phân tích và hệ thống một số khía cạnh về giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê, như thể chế, tổ chức trường học, cũng như nội dung học tập, thi cử, nội dung bài thi, người đỗ đạt và truyền thống khoa bảng, truyền thống hiếu học. Một nội dung quan trọng khác là tuyển dịch nguyên văn một số bài văn sách đình đối của các danh nho thời Lê, góp phần nghiên cứu không chỉ về giáo dục và khoa cử Nho học, mà còn góp phần tìm hiểu thể chế chính trị, tư tưởng, biến động xã hội ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Trên cơ sở đó rút ra những bài học về giáo dục và sử dụng nhân tài của người xưa, có ý nghĩa nhất định trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay" (trích Lời nói đầu cuốn sách).

Cuốn sách gồm 616 trang, khổ 16cm x 24cm, được chia làm 2 phần:

Phần 1: Khảo cứu:

1. Tổng quan về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam:

1 Những nét chung về giáo dục Nho học ở Việt Nam và giáo dục Nho học trước thời Lê

1 Nguồn tư liệu và việc nghiên cứu về giáo dục khoa cử Nho học ở Việt Nam

1 Thư tịch Hán Nôm về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam

2. Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê:

1 Thể chế giáo dục Nho học thời Lê

1 Hệ thống trường học

1 Chương trình học tập và thi cử

1 Các khoa thi và người đỗ đạt

1 Nội dung bài văn sách đình đối

Phần 2: Tư liệu Hán Nôm

1. Danh mục thư tịch Hán Nôm về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam thời Lê (giới thiệu tóm tắt 182 tên sách hiện đang lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

2. Nội dung 14 bài văn sách đình đối thời Lê (nguyên văn chữ Hán - phiên âm - dịch nghĩa).

3. Bảng tra Tên người, thuật ngữ Nho học và Bảng giải thích chức quan.

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2009 (giá 118.000đ)

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

In