ThS. Lê Thị Thu Hương1. Sơ yếu lí lịch

- Họ tên: Lê Thị Thu Hương

- Năm sinh: 1974

- Nơi công tác: Viện Nghiên cứu Hán nôm

- Học vị: Cử nhân Hán Nôm (1996), Cử nhân tiếng Trung Quốc (1998), Thạc sĩ Hán Nôm (1998). 

 - Email: lethuhuong504@gmail.com

2. Nghiên cứu 

- Giáo dục gia đình truyền thống qua nguồn tư liệu Hán Nôm

- Khuyến học và giáo dục khoa cử giai đoạn 1075- 1919

- Phong tục và tập quán

3. Nghiên cứu khoa học

3.1. Sách in chung

1. Các tác gia Hán Nôm Thăng Long Hà Nội (soạn chung), Hà Nội, Nxb KHXH, 2009.

2. Chuyện kể các nhà khoa bảng Việt Nam (đồng tác giả), Nxb Thanh Niên, 2010.

3. Việt Nam Hán văn Yên hành văn hiến tập thành (đồng tác giả), Nxb. Đại học Phúc Đán (Thượng Hải- Trung Quốc), 2010 .

 3.2. Đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu văn bản phong tục tập quán, Đề tài NCKH cấp Viện Nghiên cứu Hán Nôm, năm 2013. Chủ nhiệm đề tài.

2.Giới thiệu và tuyển dịch một số văn bản Gia huấn, Đề tài NCKH cấp Viện Nghiên cứu Hán Nôm, năm 2014. Chủ nhiệm đề tài.

3. Hoạt động khuyến học ở Việt Nam giai đoạn 1075-1919: Nghiên cứu và khai thác giá trị phục vụ việc khuyến học hiện nay, Đề tài khoa học do quỹ Nafosted tài trợ, 2014-2015. Thành viên nghiên cứu. Chủ trì đề tài: TS Nguyễn Hữu Mùi (Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

4. Nghiên cứu và đánh giá tài liệu Hán Nôm về bang giang giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đề tài khoa học cấp Bộ 2015-2016. Thành viên nghiên cứu. Chủ nhiệm đề tài: PGS- TS Đinh Khắc Thuân, nghiệm thu 6.2017.

5. Khảo cứu tư liệu Hán Nôm về tục lệ khuyến học ở các làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Đề tài khoa học cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm, 2017, Thành viên nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Hữu Mùi, nghiệm thu 2017.

6. Nghiên cứu tục lệ khuyến học của các làng xã vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Đề tài khoa học cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm, 2018, Thành viên nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Hữu Mùi, nghiệm thu 2018.

7. Nghiên cứu quy ước khuyến học của các dòng họ vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ qua nguồn tài liệu Hán Nôm, Đề tài khoa học cấp Viện nghiên cứu Hán Nôm, 2019, Thành viên nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Hữu Mùi, nghiệm thu 2019.

8. Nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ và văn tự Hán Nôm tiểu học ở Việt Nam trước năm 1919 qua nguồn tư liệu Hán Nôm, Đề tài khoa học do quỹ Nafosted tài trợ, 2017-2019. Chủ trì đề tài: TS Nguyễn Tuấn Cường (Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

 3.3. Bài nghiên cứu

Lê Thị Thu Hương. 1996. “Sách có nội dung giáo dục gia đình hiện tàng trữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm”, Tạp chí Hán Nôm, Số 6, tr.45-55.

Lê Thị Thu Hương. 1998. “Vài nét về mảng "gia huấn" được chép trong một số cuốn gia phả”, Tạp chí Hán Nôm, Số 3, tr.79-82.

Lê Thị Thu Hương. 2007. “Về tấm biển có nội dung gia huấn ở từ đường Nguyễn Sĩ Trung thôn Xa Long, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội”, Thông báo Hán Nôm học năm 2006, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2007, tr. 350-357.

越南漢文燕行文献集成 (編纂委員會), 福旦大學出版社  2007. 

Lê Thị Thu Hương. 2010. “Hương hiền từ và truyền thống hiếu học ở Phù Lưu”,  Nxb KHXH, Hà Nội, tr. 191- 203.

Các tác gia Hán Nôm Thăng Long Hà Nội (đồng tác giả), Nxb KHXH, 2010.

Chuyện kể các nhà khoa bảng Việt Nam (đồng tác giả), Nxb Thanh Niên 2010.

Lê Thị Thu Hương. 2014. “Sơ bộ khảo sát sách có nội dung giáo dục gia đình tại Thư viện Quốc gia”, Thông báo Hán Nôm học năm 2013, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2014, pp. tr.375-383.

Lê Thị Thu Hương. 2015. “Khuyến học ở Đông Sơn Thanh Hóa qua sách tục lệ lưu trữ tại Viện Nghiên cứu  Hán Nôm”, Thông báo Hán Nôm học năm 2014 , Nxb Thế giới, Hà Nội, tr. 388 – 394.

 Lê Thị Thu Hương. 2017.  “Danh mục bia khuyến học tỉnh Nghệ An tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm”, Thông báo Hán Nôm học năm 2016, Nxb Thế giới, Hà Nội, tr. 304 – 313.

 Lê Thị Thu Hương. 2016. “Khuyến học ở thôn Lễ Môn, tổng Bố Đức Đông Sơn Thanh Hóa qua văn bản tục lệ”, Thông báo Hán Nôm học 2015, Nxb.Thế giới, tr. 327-330.

 Lê Thị Thu Hương. 2017: “13 vị Tiến sĩ triều Lê của Thanh Chương qua tư liệu Hán Nôm”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nghệ An, số 1, tr. 47-55.

 Lê Thị Thu Hương. 2017: “Khuyến học của thôn Trường Sơn xã Quan Trung huyện Đông Thành phủ Diễn Châu qua bản tục lệ hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nghệ An, số7, tr.51-53.

 黎氏秋香. 2017. “勸學對越南科舉的影響:以乂安省為中心”, 第二屆 : 文献與進路越南漢學工作坊 (會議論文集 ), Chiayi, Taiwan, tr. .261-279.

 Lê Thị Thu Hương. 2017: “Tư liệu Hán Nôm về bang giao Việt– Trung thời Lê Trịnh hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Việt Nam – Giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông”, Nxb. ĐHQG –TP HCM, tr.675- 686.

 Lê Thị Thu Hương. 2017. “Đôi nét về văn bia có nội dung khuyến học của Nghệ An”. Tạp chí Hán Nôm, số 4, tr.70-82

 Lê Thị Thu Hương. 2018. “Tìm hiểu về trường học tại các làng xã ở Nghệ An trước năm 1919 qua tư liệu tục lệ và văn bia”. (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia có phản biện) , Nghiên cứu Hán Nôm 2018, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr.394-408.

 Lê Thị Thu Hương. 2017. “Các nhà khoa bảng Nghệ An qua tài liệu địa chí Hán Nôm” (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia có phản biện), Nghiên cứu Hán Nôm 2017, Nxb. Thế giới, Hà Nội,  tr.45-59.

 Lê Thị Thu Hương. 2018. “Khuyến học của tỉnh Nghệ An qua nguồn tài liệu tục lệ Hán Nôm”, Tạp chí Hán Nôm, Số.4, tr. 71 – 83.

 Lê Thị Thu Hương. 2018. “Bia Văn miếu, Văn từ, Văn chỉ của Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nghệ An, số.4, tr.47 – 50.

 Lê Thị Thu Hương. 2018. “Tìm hiểu về trường học tại các làng xã ở Nghệ An trước năm 1919 qua tư liệu tục lệ và văn bia”. ” Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia có phản biện, Nghiên cứu Hán Nôm 2018, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr.394- 408.

Lê Thị Thu Hương. 2018. “Tìm hiểu về trường tư thục dạy chữ Hán ở Việt Nam” (Trường hợp tỉnh Nghệ An), Hội thảo Quốc tế “Nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc và Đông Nam Á: Tư tưởng học thuật của học giả Phạm Hồng Quý” do Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây  Trung Quốc tổ chức, tháng 12/2018.  Kỉ yếu Hội thảo, tr.291 – 299.

Lê Thị Thu Hương. 2019. “Lễ cầu khoa qua tư liệu tục lệ cổ truyền tỉnh Nghệ An”, Chuyên san Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An, số 1 +2/2019, tr.55-61.

Lê Thị Thu Hương. 2019, “Tìm hiểu việc đặt học điền ở tỉnh Nghệ An qua tư liệu Hán Nôm”, Tạp chí Hán Nôm, số 2, tr.66 -75.

Lê Thị Thu Hương. 2019. “Về 05 tấm bia thời Lê Trung hưng tại chùa, đền Hồng Ân xã Nội Duệ huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh”, Hội thảo khoa học “Vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở Bắc Ninh và vấn đề phát huy tinh thần yêu nước của tăng ni, tín đồ Phật tử”. Sở Nội vụ Bắc Ninh. Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức, 4-2019, tr. 224-229.