Di sản Hán Nôm >> Tác giả

733. DIỆU LIÊN TẬP  妙 蓮 集 [LẠI ĐỨC CÔNG CHÚA DIỆU LIÊN TẬP 賴 德 公 主 妙 蓮 集]
Hoàng nữ Trinh Thận  貞 慎 , tự Thúc Khanh hiệu Mai Am 梅 庵 soạn. Thương Sơn  倉 山 châu bình; Vi Dã  韋 野 tử bình; Trương Quảng Khê  張 廣 溪 lam bình; Phan Lương Khê  潘 梁 溪 lục bình; Nguyễn Nhiệm Sơn  阮 任 山 mặc bình. Mặc Văn Sào in năm Tự Đức Đinh mão(1867)

8 bản in, 3 bản viết(3Q, 1 bổ di, 1 phụ lục)


VHv. 685, VHv. 686, VHv. 687:172 tr., 27x17, in.
VHv. 688, VHv. 1897:172 tr., 24x15, in.
Pa'ris. Lo. Mel-8-310, in.
VHv. 689:113tr., 4, 24x18, viết.
VHv. 1398:214tr., 29x17, viết.
A. 313:104tr., 1-2, viết

370 bài thơ của Mai Am, co gái thứ 25 của Minh Mệnh, phần nhiều là thơ cảm tác, xướng hoạ, vịnh cảnh vật và vịnh sử. Phần phụ lục có bài văn phúng Mộng Tùng của Thiên Sơn;câu đối và bài phú nói về sinh phần Diệu Cao Phong của Tùng Thiện Công.

(*) Các bản cữ viết đều thiếu.

In