Di sản Hán Nôm >> Tác giả


740. DOÃN TƯỚNG CÔNG HOẠN TÍCH 尹 相 公 宦 跡; TUY TĨNH TỬ TẠP NGÔN 綏 靖 紫 雜 言

Doãn Uẩn
尹 蘊 soạn và viết lời dẫn năm Thiệu Trị 2 (1842).

2 bản viết, 1 tiểu dẫn.

A.192:243 tr, 32 x 22.
A.2177: 316 tr, 28 x 17.

Thơ, văn Doãn Uẩn.

1. Về thơ, có thơ vịnh cảnh, thuật hoài: Vịnh cảnh vườn nhà; 10 cảnh ở vườn Thường Mậu; Tùng; Sen, 10 bài vịnh cúc; Đường núi; Đêm xuân; Chơi xuân; Đóng quân ở Bắc Cạn; Na Miêu; Uống rượu cúc; Tiếc hoa, Vịnh sử; Nhớ anh em ở Kinh; Đếm thu xa nhà; Thơ mừng tặng: Gửi ông Hội Nguyên họ Hà ở Cát Động; Gửi Bùi Bình Trực, Bùi Bình Thực (con Bùi Huy Bích); Mừng Phan xuân Khanh thọ 60 tuổi; Mừng TS mới Bùi Văn Phiên; Mừng ông họ Đỗ ở Hoàng Mai hưởng thọ; Mừng Đỗ Phát vinh qui; thơ họa đáp: 14 bài vịnh cảnh vườn Cơ Hạ; Họa thơ Thiệu Trị... 2. Về văn, có bài kí về đất Trấn Tây: lịch sử, địa lí của Cao Miên và quan hệ của nước này với triều đình nhà Nguyễn; Văn bia đền tiên điền h. Thư Trì; Biểu tạ ơn chúc thọ và điều trần công việc; Bài "thuyết" nói về cúc; Phú về vườn cúc; Ngắm sông; Văn tế; Văn cáo thần sông, tổ tông, hoặc làm vào các dịp cải cất, tang lễ... Lộ bố văn làm trong dịp đóng quân ở Trấn Tây, báo tin thắng trận về triều đình. Có nhiều chú thích liên quan đến các sự kiện lịch sử đương thời.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội