Di sản Hán Nôm >> Tên người


951. ĐẶNG HOÀNG TRUNG THI SAO 鄧黃中詩抄

Đặng Huy Trứ 
鄧輝著 soạn. Trương Hoài Du 張懷瑜 biên tập. Vĩ Đường Tô Lãng 偉堂蘇浪 (Trung Quốc) đề tựa. Thư đường Đặng Quí in năm Tự Đức Mậu Thìn (1868).

2 bản in (12Q), 2 tựa.

VHv. 833/1-6: 1098 tr, 29 x 16.

VHv. 249/1-2-5-6: 824 tr, 29 x 16 (thiếu !3).

1252 bài thơ, chia thành 12 quyển, gọi là "Thảo sao" do tác giả sáng tác trong khi dạy học, thi đỗ, hoặc làm quan, đi sứ... Mỗi bài đều có lời dẫn và phần chú thích.

In