Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu

5674/ 636. HƯNG YÊN TỈNH KHOÁI CHÂU PHỦ ĐÔNG AN HUYỆN KIM ĐỘNG HUYỆN PHÙ CỪ HUYỆN CÁC XÃ THẦN TÍCH 興 安 省 快 卅 府 東 安 縣 金 洞 縣 芙 渠 縣 各 社 神 蹟
- 1 bản viết, tr., 29.5 x 21, chữ Hán.
AE.A3/5
Thần thích 13 xã thuộc 3 huyện của phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
I. Huyện Đông An
:
1. Xã Duyên Linh: 32 tr., gồm sự tích 2 vị thần đời Lê, do Nguyễn Bính soạn năm 1572: Hùng Dũng Mưu Lược... Khoan Nghị Đại Vương 雄 勇 謀 略... 寬 毅 大 王; Quận Phu Nhân... Phi Nương 郡 夫 人... 妃 娘; và 1 vị thần thời Trần, ghi năm 1706: Đệ Nhất Âm Cung Ngọc Nữ... Thủy Tinh Công Chúa 第 一 陰 宮 玉 女... 水 晶 公 主.
2. Xã Xuân Quan 椿 關: 6 tr., soạn năm 1572, về sự tích Thuận Thánh Bảo Từ Thái Thượng Hoàng Hậu 順 聖 保 慈 太 上 皇 后 (vợ của Trần Anh Tông).
3. Xã Trương Xá
張 舍: 16 tr., chép năm 1696, gồm sự tích 3 vị thần triều Lý: Đông Hải Đoàn Đại Vương 東 海 段 大 王; Câu Mang Minh Triết Đoàn Đại Vương 勾 茫 明 哲 段 大 王; Sùng Chân Thông Duệ Đoàn Đại Vương 崇 真 聰 睿 段 大 王.
4. Xã Đa Hòa
多 禾: 20 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, gồm sự tích 3 vị thần triều Hùng: Chử Công Đồng Tử Thượng Đẳng Đại Vương 褚 公 童 子 上 等 大 王; Tiên Dung Công Chúa Thượng Đẳng Thiên Tiên 仙 容 公 主 上 等 天 仙; Nội Trạch Tây Cung Công Chúa 內 澤 西 宮 公 主.
5. Xã Thuần Lễ 純 禮: 10 tr., sao năm 1740, về sự tích Linh Lang Đại Vương 靈 郎 大 王 triều Lý.
6. Xã Phú Trạch
富 澤: 6 tr., sao năm 1783, gồm sự tích: Lê Bí 黎 秘 (Đế Quân Linh Thông Cảm Ứng Đại Vương 帝 君 靈 聰 感 應 大 王) triều Lý; Thuấn Hoa Công Chúa 舜 花 公 主; Triều Hoa Công Chúa 朝 花 公 主.
7. Xã Nhạn Tháp 雁 塔: 2 tr., sao năm 1794, về sự tích Thái Úy Sơn Quốc Công 太 尉 山 國 公 (Trung Mẫn Hiển Ứng Đại Vương 忠 敏 顯 應 大 王).
8. Xã Yên Vỹ
安 偉: 10 tr., sự tích Trần Công Xán 陳 公 粲 triều Lê.
* Có bài văn bia lập ngày tháng Giêng năm Cảnh Thịnh 2 (1794).
9. Xã Cốc Phong
穀 豐: 6 tr., về sự tích Trâu Canh Tổng Thống Quân Vụ Đại Thần 鄒 庚 總 統 軍 務 大 臣 triều Tiền Lý.
II. Huyện Kim Động
金 洞:
1. Xã Phượng Lâu 鳳 樓: 34 tr., sao năm 1705, gồm sự tích 5 vị Đại Vương triều Hùng: Dực Thánh Đại Vương 翼 聖 大 王, Hoằng Tổ Đại Vương 弘 祖 大 王, Trung Thành Đại Vương 忠 誠 大 王, Linh Uyên Đại Vương 靈 淵 大 王, Quý Minh Đại Vương 貴 明 大 王.
III. Huyện Phù Cừ
:
1. Xã La Tiến 羅 進: 42 tr., gồm sự tích Thiên Khai Đại Vương 天 開 大 王 (Linh Ứng Hộ Quốc... Thượng Đẳng Phúc Thần 靈 應 護 國... 上 等 福 神 triều Hùng, do Nguyễn Bính soạn năm 1572; và 3 vị thần triều Lý, chép năm 1629: Đại Bàng Nguyên Soái Linh Lang Đại Vương 大 旁 元 帥 靈 郎 大 王; Đinh Thống 丁 統 (Đô Thống Đại Vương 都 統 大 王); Đinh Minh 丁 明 (Hiến Minh Đại Vương 獻 明 大 王).
2. Xã Phan Xá
潘 舍: 8 tr., sao năm 1741, về sự tích Bảng nhãn Nguyễn Thái Bạt 阮 太 拔 (Thái Bạt Linh Ứng Đại Vương 太 拔 靈 應 大 王).
3. Xã Trúc Giản
竹 簡: 8 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Cao Đô Nha Đại Vương 高 都 衙 大 王 triều Hùng.

In