Di sản Hán Nôm >> Tên sách

1847. LẬP THÀNH TOÁN PHÁP //立 成 算 法
1 bản viết,50tr., 24x13, có hình vẽ, có chữ Nôm.
VHV.497.
Các đo ruộng, tính diện tích ruộng. Hình vẽ các thửa ruộng có hình phức tạp và cách tính diện tích loại ruộng này. Cách tính bằng bàn tính, bằng phép cửu chương, cửu quy. Một số bài tính đố, có cho biết đáp số..

In