Di sản Hán Nôm >> Địa phương

7006/ 1968. PHÚ THỌ TỈNH CẨM KHÊ HUYỆN PHÚ KHÊ TỔNG CÁC XÃ ĐỊA BẠ 富 壽 省 錦 溪 縣 富 溪 總 各 社 地 簿
- 1 bản viết, 330 tr., 31.5 x 21.5, chữ Hán.

AG.A11/2
Địa bạ 9 xã thuộc tổng Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
1. Xã Phú Khê : 52 tr., khai ngày tháng 3 năm Gia Long 4 (1805), gồm 156 mẫu 6 sào 13 thước, trong đó công điền 1 mẫu; tư điền 118 mẫu 6 sào 6 thước 8 tấc. Ngoài ra còn có ruộng thần từ Phật tự, châu thổ, thổ trạch viên trì, các loại đất sụt lở, 1 đoạn khe ngòi, 1 đoạn thiên lý lộ...
2. Xã Xương Thịnh : 36 tr., khai ngày tháng 3 năm Gia Long 4 (1805), gồm 390 mẫu 6 sào 8 thước 3 tấc, trong đó tư điền 365 mẫu 1 sào 14 thước 4 tấc. Ngoài ra còn có ruộng thần từ, thổ trạch viên trì...
3. Xã Xuân ứng : 14 tr., khai ngày tháng 3 năm Gia Long 4 (1805), gồm 34 mẫu 10 thước 2 tấc tư điền.
* Có 1 bản khai ngày 11 tháng 12 năm Minh Mệnh 21 (1840).
4. Xã Bình Phú : 48 tr., khai ngày tháng 3 năm Gia Long 4 (1805), gồm 107 mẫu 1 sào 10 thước 1 tấc, trong đó tư điền 73 mẫu 8 sào 12 thước 6 tấc. Ngoài ra còn có ruộng tam bảo công châu thổ, thổ trạch viên trì...
* Có 1 khai ngày 20 tháng 12 năm Thành Thái 18 (1906).
5. Xã Sơn Tình : 38 tr., khai ngày 25 tháng 11 năm Minh Mệnh 7 (1826), gồm 173 mẫu 4 sào 14 thước 7 tấc 6 phân, trong đó tư điền 147 mẫu 9 sào 12 thước 2 tấc. Ngoài ra còn có ruộng thần từ tam bảo, thổ trạch viên trì, 2 đoạn khe nhỏ...
* Có tờ thân trình ghi ngày 24 tháng 11 năm Minh Mệnh 7 (1826) về việc tranh chấp điền thổ giữa 2 xã: Sơn TìnhSơn Dương .
6. Xã Tạ Xá : 26 tr., khai ngày tháng 3 năm Gia Long 4 (1805), gồm 41 mẫu 5 sào 4 thước 7 tấc, trong đó tư điền 31 mẫu 2 sào 6 thước. Ngoài ra còn có ruộng thần từ, ruộng tam bảo, thổ trạch viên trì, 2 đoạn khe nhỏ...
7. Xã Văn Khê : 5 tr., khai ngay tháng giêng năm Thành Thái 19 (1907)?; gồm 165 mẫu. Ngoài ra còn có đất thần từ, thổ trạch viên trì, gò đống, khe ngòi.
8. Xã Đông Viên : 58 tr., khai ngày tháng 3 năm Gia Long 4 (1805), gồm 276 mẫu 6 sào 9 thước 9 tấc, trong đó công điền 4 mẫu; tư điền 202 mẫu 5 thước 4 tấc. Ngoài ra còn có ruộng tam bảo, công châu thổ, thổ trạch viên trì, bãi tha ma, gò đống, 1 đoạn thiên lý lộ...
9. Xã Yên Tập : 50 tr., khai ngày tháng 3 năm Gia Long 4 (1805), gồm 153 mẫu 9 sào 6 thước 8 tấc, trong đó tư điền 112 mẫu 8 sào 2 thước 8 tấc. Ngoài ra còn có ruộng thần từ tam bảo, công pha (dốc), thổ trạch viên trì, 1 đoạn thiên lý lộ...


In