Di sản Hán Nôm >> Tên thần

5870/ 832. PHÚ THỌ TỈNH THANH BA HUYỆN HOÀNG CƯƠNG TỔNG CÁC XÃ THẦN TÍCH 富 壽 省 青 波 縣 黃 崗 總 各 社 神 蹟
- 1 bản viết, 92 tr., 31 x 21, chữ Hán.
AE.A9/37
Thần tích 4 xã thuộc tổng Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
1. Xã Tinh Xá
精 舍: 16 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Cao Sơn 高 山 (Cao Sơn... Đại Vương 高 山... 大 王) được Linh Thông 靈 通 (Linh Thông... Đại Vương 靈 通... 大 王) và Hựu Thiện 佑 善 (Hựu Thiện... Đại Vương 佑 善... 大 王) ở miếu bản trang âm phù đánh giặc Thục, thời Hùng Duệ Vương.
2. Xã Yên Nội
安 內: 6 tr., về sự tích Đột Ngột Cao Sơn 。 屹 高 山, Ất Sơn Thánh Vương 乙 山 聖 王 và Viễn Sơn Thánh Vương 遠 山 聖 王 thời Hùng Vương.
3. Xã Tiên Châu
仙 州: 20 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Ngọc Loan 玉 鸞 (Ngọc Loan Công Chúa 玉 鸞 公 主 ), thời Trưng Nữ Vương.
4. Xã Phú Động
富 洞: 60 tr., do Nguyễn Bính soạn năm 1572, về sự tích Bạch Quốc 白 國 (Bạch Thạch Quốc Đô Đại Vương 白 石 國 都 大 王) thời Đinh Tiên Hoàng; sự tích Long Công 龍 公 (Long Hầu Thủy Tế Đại Vương 龍 侯 水 濟 大 王), thời Hùng Duệ Vương; và sự tích Trấn Quốc 鎮 國 (Trấn Quốc Đại Vương 鎮 國 大 王); Đô Đài Vượng 都 薹 旺 (Đài Vượng Đại Vương 薹 旺 大 王); Hoàng Phẩm 黃 品 (Hoàng Phẩm Đại Vương 黃 品 大 王); Khôn Tế 坤 濟 (Khôn Tế Đông Hải Đại Vương 坤 濟 東 海 大 王); Thần Vượng 神 旺 (Thần Vượng Cửa Kho Đại Vương 神 旺 庫 大 王), đều là công thần thời Trưng Nữ Vương.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội