Di sản Hán Nôm >> Chủ đề


368. CAO SƠN ĐẠI VƯƠNG THẦN TỪ ĐỒNG CỔ 高山大王神祠銅古

Lê Tung
黎嵩, Thượng Thư Bộ Lễ, Đông các đại học sĩ kiêm Quốc tử giám Tế tửu soạn năm Canh Ngọ Hồng Thuận 2(1510)

1 bản viết 6 tr., 28x20

VHt. 42

Bài văn của đền thờ thần Cao Sơn và Quý Minh tại trang Thượng Lâm, h. Chương Đức:Đền Thượng Lâm xưa vốn có chiếc trống đồng, tương truyền là chiến lợi phẩm của Đinh Tiên Hoàng thu được khi đánh dẹp các sứ quân, sau đem tặng vào đền thờ để báo đáp công của thần đã giải vây cho mình trong một trận đánh. Đến thời Lê, nhà Mạc nôie lên cướp ngôi, các quan triều ddình là Uy Quốc Công Nguyễn Bá Lân, An Hoà Hầu Nguyễn Hoàng Dụ và đại tướng quân Nguyên Văn Lữ vâng mệnh đi đánh dẹp, đem quân qua đền, vào cầu khấn xin thần giúp đỡ phù hộ, quả được ứng nghiệm. Đến năm vua mới lên ngôi, sai ba vị trên mang sắc phong tặng về Chương Đức. Ba vị bèn cúng tiến chiêng, trống, đồ thờ vào đền, lại cử quan Bộ Lễ là Lê Tung soạn văn tế. Bài minh gồm 70 câu

(*) Trên văn bản có những dòng chữ viết bằng bút chì sửa chữa lại chính văn. Theo đó có thể nghĩ rằng người chép sách này đã dựa vào một bài văn bia của đền thờ Cao Sơn Đại Vương ở huyện Ứng Hoà sửa đổi thêm bớt để trở thành bài văn của đền Thượng Lâm huyện Chương Đức.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội