Di sản Hán Nôm >> Tên sách

6663/ 1625. THANH HÓA TỈNH THIỆU HÓA PHỦ ĐÔNG SƠN HUYỆN TUYÊN HÓA TỔNG CÁC XÃ TỤC LỆ 青化省 紹化府東山縣宣化總 各社俗 例
- 1 bản viết, 304 tr., 26.5 x 16, chữ Hán.
AF. B2/10
Tục lệ 1 sở, 2 thôn, 1 xã thuộc tổng Tuyên Hóa, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
1. Thôn Xuân Lưu , xã Phúc Khê : 62 tr., gồm 150 lệ, lập ngày 5 tháng 2 năm Đồng Khánh 1 (1886).
2. Thôn Liệu , xã Y Xá : 64 tr., gồm 63 lệ, không ghi ngày lập.
3. Thôn Phúc Hậu , xã Phúc Khê: 58 tr., gồm 144 điều, lệ, lập ngày 2 tháng 9 năm Tự Đức 31 (1878).
4. Xã Tuyên Hóa : 72 tr., gồm 96 lệ, lập ngày 30 tháng 3 năm Thành Thái 10 (1898).
5. Sở Tĩnh Gia : 46 tr., gồm 53 điều, lập năm Tự Đức 20 (1867).

In