Di sản Hán Nôm >> Tên sách

4101. TỬ TÁNG TẬP LỤC NGOẠI TRUYỆN死葬集錄外傳 [= TÂN CỰU TỬ CÚNG TẾ TẠP CHÍ新舊死供祭雜志 THỔ THẦN KHẢO CHÍNH TĂNG BỔ (TAM QUYỀN) 土神考正增補三卷

3 bản viết, 32.2 x 21.5, toàn chữ Hán.
Paris. SA.Ms. PD (chưa có kí hiệu).
Paris. SA.PD. 238: Tử táng tập lục ngoại truyện.
Paris. SA.PD.238: Thổ thần khảo chính tăng bổ (tam quyển).
1.Tử táng tập lục ngoại truyện (44 tr, 1 tựa): tập lục làm lễ chôn cất người chết.
2.
Tân cựu tử cúng tế tạp chí (44 tr., 1 tựa): lệ cúng giỗ người mới chết (trong vòng 3 nãm và người chết đã lâu (ngoài 3 năm).
3.
Thổ thần khảo chính tăng bổ (3Q, 130 tr., 3 tựa): nghi thức cúng lễ Thổ Thần. Bài khảo về Thổ Thần: Thổ Thần gồm 3 vị là: Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kì, ở nút gọi là Sơn Thần, ở đền chùa gọi là Long Thần, ở nhà gọi là Thổ Công. Thổ Địa tức Thổ Địa Long, Thần Đất. Thổ Địa có nhiều tên: ở đền chùa gọi là Thổ Địa Long Thần, Thổ Địa Phật; ở nàh gọi là Thổ Thần; ở ngoài đồng gọi là Xã Thần; ở đình gọi là Thành Hoàng Thổ Địa. Thổ Kì là thần ở các gò đất giữa các bãi bằng phẳng.

In
Gửi ý kiến của bạn:
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940 * Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội